Университети BG
За ролята на университетите в обществото

Драги приятели,
интересуваме се каква е ролята на университетите в обществото.
Ще се радваме да споделите своето мнение по темата.

 1. Моля, посочете първите 3 университета, за които се сещате в момента:

 2. Кой е най-добрият начин за получаване на висше образование според вас?
  В български държавен университет
  В български частен университет
  Във филиал на чуждастранен унивеситет в България
  В унивеситет извън България
  Друго, моля посочете:

 3. Смятате ли, че хората гледат с по-голямо уважение на възпитаниците на държавните университети в България, отколкото на частните?
  Определено да
  По-скоро да
  Не обръщат внимание
  По скоро не
  Определено не

 4. Отбележете най-вече с кой от двата типа университети свързвате следните характеристики:
  държавен частен с нито един
  Добра теоретична подготовка
  Стажове и практики
  Гъвкави учебни програми
  Добри и квалифицирани преподаватели
  Добра материална база
  Възможности за стипендии
  Възможности за обучение в чужбина
  Лесен приемен изпит
  Корупционни практики (купени изпити и дипломи)
  Реноме на дипломата
  Интересни и разнообразни лекции
  Прозрачни форми на оценяване
  Добро административно обслужване на студентите
  Добра комуникация между студентите и с преподавателите

 5. Отбележете предимно с кой от двата типа университети свързвате развитието на:
  държавен частен с нито един
  Науката
  Технологиите
  Бизнеса
  Културата
  Изкуството

 6. Посочете в каква степен висшето образование е важно за:
  Много е важно Важно е Няма значение Не е важно Изобщо не е важно
  Намиране на добра и престижна работа
  Осигуряване на високи доходи
  Личностно развитие
  Щастлив живот
  Висок социален статус

 7. Каква е приемливата за вас семестриална такса за университет в България?
  Никаква
  До 100 лв.
  Между 101 и 500 лв.
  Между 501 и 1500 лв.
  Над 1500 лв.

 8. Как се отнасяте към това университетски преподаватели да участват в:
  Положително Няма значение Отрицателно
  Държавното и общинско управление
  Обществения и културен живот
  Политиката
  Бизнеса и фирменото управление
  Училищните и читалищните настоятелства

 9. Ако държавен и частен университет предлагат една и съща специалност, при едни и същи такси, кой от двата бихте избрали?
  Държавен
  Частен
  Не мога да преценя

 10. Ако български и чужд университет предлагат една и съща специалност, при едни и същи такси, кой от двата бихте избрали?
  Български
  Чужд
  Не мога да преценя

 11. Кои характеристики са важни за вас в един университет (можете да посочите повече от един отговор):
  Добра теоретична подготовка
  Стажове и практики
  Гъвкави учебни програми
  Добри и квалифицирани преподаватели
  Добра материална база
  Възможности за стипендии
  Възможности за обучение в чужбина
  Лесен приемен изпит
  Корупционни практики (купени изпити и дипломи)
  Реноме на дипломата
  Интересни и разнообразни лекции
  Прозрачни форми на оценяване
  Добро административно обслужване на студентите
  Добра комуникация между студентите и с преподавателите

 12. Как се отнасяте към следните съждения?
  Съгласен Несъгласен Не мога да отговоря
  Частните университети са допринесли за модернизация на държавните
  Частните университети са допринесли за промяна на обществото към по-демократично и европейско мислене
  Частните университети допринасят за връзката между образование и бизнес
  Държавните университети съхраняват традициите

 13. Дайте своята оценка за Нов български университет
  Отлична
  Добра
  Средна
  Лоша
  Не познавам Нов български университет
  Не мога да преценя

 14. Според вас в каква степен Нов Български университет участва в развитето на:
  Голяма Средна Малка Не участва Не мога да преценя
  Науката
  Технологиите
  Бизнеса
  Културата
  Изкуството

 15. Пол

 16. Възраст

 17. Образование

 18. В какъв град живеете?

 19. Семейно положение

 20. Имате ли деца?

 21. Кое от изброените описва най-точно вашия професионален статус?

 22. В коя от следните категория попада вашия чист месечен доход?


(C) 1999-2017 VS Corporation Ltd. | ТЕМИ | РЕЗУЛТАТИ | БИБЛИОТЕКА | АБОНАМЕНТ | ^ |
Информацията на този сайт е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само с предварителното съгласие на екипа.